Privacy statment

Cash register

TETRADA d.o.o. se obavezuje svojim kupcima i drugim korisnicima pružiti najvišu razinu zaštite osobnih podataka.Iz tog razloga prikupljamo samo one podatke koji su nam potrebni za kvalitetno izvršenje vaše narudžbe.

U izjavi o privatnosti TETRADA d.o.o. obavještava kupce i druge korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi su vaši podaci strogo zaštićeni i dostupni smo ovlaštenim osobama kojima su ti podaci potrebni za obavljanje poslova. Svi zaposlenici i naši poslovni partneri odgovorni su za pažljivo postupanje s osobnim podacima.

Kako nam je vaša privatnost izuzetno važna, vas molimo da pažljivo pročitate ovu Izjavu o privatnosti.

Tko je odgovoran za obradu vaših podataka?

U odnosu na sve podatke navedene u nastavku, TETRADA d.o.o. određuje svrhe i načine obrade i smatra se voditeljem obrade osobnih podatakasukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679).

TETRADA d.o.o. Put Petrića 34C HR-23000 Zadar e-mail adresa: info@fibla.hr OIB: HR71984571494 PDV ID: HR71984571494

U koje svrhe i na temelju kojih pravnih osnova obrađujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo isključivo u svrhe definirane u ovoj izjavi o privatnosti ili usko povezane svrhe sukladno niže navedenim pravnim osnovama.

Poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora i izvršavanje ugovora

Osobne podatke koje nam pružite tijekompostupka narudžbe obrađujemo u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora kojem ste strana, zastupnik strane ili kontakt osoba.

Ispunjavanje zakonskih obveza

Vaše osobne podatke obrađujemo i radi ispunjavanja naših zakonskih obveza kao što su npr. zahtjevi poreznih zakona.

Legitimni interesi Vaše osobne podatke imamo pravo obrađivati u svrhe naših legitimnih interesa osim u slučajevima kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Pri tome ćemo uzimati u obzir Vaša razumna očekivanja o obradi osobnih podataka.<

Naš legitiman interes je obrada osobnih podataka u svrhe rješavanja sporova ili pritužbi, regulatorne istrage i postupanja po zahtjevima nadležnih tijela, ostvarivanja pravnih zahtjeva ili obrane od tuđih zahtjeva (npr. iznos neplaćenog blaga iz trgovine ili drugog objekta) i pružanje informacija pojedincima koji posjete našu web stranicu i obrate nam se putem online kontakt obrazaca.

Nadalje, naš legitiman interes je obrada Vaših osobnih podataka u svrhu sprječavanja prijevara i kaznenih djela te zaštite sigurnosti našeg informacijskog sustava, povjerljivih informacija, sigurnosti zaposlenika i imovine.

Privola

Vaše osobne podatke obrađujemo i u svrhu slanja e-mail obavijesti (za slanje informativnih i promotivnih sadržaja putem newslettera). Za ispunjavanje svrhe slanja e-mail obavijesti potrebna nam je vaša privola za obradu osobnih podataka.

Ako Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju dane privole obavještavamo Vas da imate pravo u svakom trenutku povući privolu, na način opisan u točki 7. „Koja su Vaša prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka?“.

Ako namjeravamo obrađivati vaše osobne podatke u bilo koju drugu svrhu osim one za koju smo ih skupili, o tome ćemo vas unaprijed obavijestiti.

Koje kategorije osobnih podataka obrađujemo?

Budući da prikupljamo samo one podatke koji su nam neophodni za postizanje određene svrhe, u pojedinim slučajevima je moguće ostvariti svrhu obrade i korištenjem manjeg opsega podataka.

Podaci vezani uz registraciju korisnika web stranice:

 • Ime, prezime, e-mail, broj mobitela, adresa za dostavu, poštanski broj, grad

Podaci vezani uz web narudžbu:

 • Kupac: ime, prezime, adresa, poštanski broj, grad, broj narudžbe, vrijeme izdavanja, kategorizacija korisnika, e-mail, napomena, način plaćanja, šifra, naziv robe, količina, cijena, iznos, popust, iznos ukupno, iznos za naplatu,
 • Podaci za dostavu: ime, prezime, adresa, poštanski broj, grad, kontaktni broj

Podaci vezani uz račun:

 • Ime, prezime, adresa, poštanski broj, grad, datum računa, broj računa, šifra, naziv robe, količina, cijena, iznos, popust, cijena nakon popusta, iznos za naplatu

Podaci vezani uz nalog za prijevoz:

 • Pošiljatelj, adresa utovara, država, termin utovara, vrsta robe, količina, težina, dimenzije, vrijednost, opasnost robe, osjetljivost robe, napomene, ime, prezime, adresa istovara, država, kontakt (osoba i telefon), termin istovara

Podaci vezani uz newsletter:

 • E-mail
Kome će Vaši osobni podaci biti otkriveni?

Ako je nužno radi postizanja prethodno navedenih svrha obrade, odnosno ako utvrđeno propisima, Vaše osobne podatke možemo otkriti fizičkim i pravnim osobama, tijelima javne vlasti ili drugim tijelima (primatelji).

Bez obzira kojim primateljima dostavljamo Vaše osobne podatke, mi ćemo dostaviti samo one podatke koji su neophodni za postizanje konkretne svrhe obrade.

Vaše osobne podatke možemo, u skladu s posebnim propisima, dostaviti tijelima javne vlasti u svrhu izvršavanja njihovih službenih zadaća kao npr. ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove, policiji, sudu, poreznom tijelu i drugima.

Vaše osobne podatke možemo dostaviti i ostalim primateljima, tj. fizičkim i pravnim osobama koje su s nama u poslovnom odnosu u vezi sa pružanjem IT i drugih usluga (npr. pružatelji IT usluga, odvjetnici i dr.).

Kada Vaše osobne podatke u naše ime obrađuju naši poslovni partneri (izvršitelji obrade) mi na temelju pisanog ugovora angažiramo samo one izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje udovoljavaju zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka i propisa o zaštiti osobnih podataka te osiguravaju zaštitu Vaših prava.

Osobne podatke koji se obrađuju u svrhu dostave robe na temelju vašeg pristanka prenosimo poduzeću koje pruža usluge dostave. Naši poslovni partneri za pružanje logističkih usluga jesu GLS Hrvatska, Hrvatska pošta i Overseas. Pružatelji logističkih usluga se u vezi s vašim osobnim podacima smatraju voditeljem obrade. Poduzeća pružaju najvišu razinu zaštite osobnih podataka sukladno sa svojim politikama zaštite osobnih podataka.

Gdje će se obrađivati Vaši osobni podaci?

Vaši osobni podaci se obrađuju isključivo unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP).

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju osim ako nas ne obvezuju dodatni zakonski rokovi za njihovo čuvanje.

Razdoblje čuvanja može biti određeno vremenom trajanja ugovornog odnosa. Međutim, budući da također podliježemo zakonskim obvezama čuvanja podataka o Vama, možemo čuvati osobne podatke i nakon isteka ugovornog odnosa.

Osim toga, osobne podatke čuvamo sve dok postoji zakonska mogućnost da postavite pravne zahtjeve temeljem ugovornog odnosa. Opći rokovi zastare potraživanja iz ugovornog odnosa, uz uvjete propisane Zakonom o obveznim odnosima, utvrđeni su u trajanju od tri do pet godina.

Ako određene osobne podatke obrađujemo na temelju privole, u slučaju povlačenja privole mi ćemo izvršiti brisanje Vaših osobnih podataka, osim ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Osobne podatke s računa moramo čuvati još deset godina od početka tijeka zastare prema Općom poreznom zakonu.

Koja su Vaša prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka?
 • pravo na pristup – pravo na dobivanje informacije obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje i slično.
 • pravo na ispravak – pravno na ispravak netočnih i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka.
 • pravo na brisanje („pravo na zaborav“) - pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako ste povukli privolu za obradu i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako su Vaši osobni podaci nezakonito obrađeni i slično. Ovo pravo ima ograničenja pa se ne može primijeniti ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi poštivanja naše pravne obveze kojom se zahtijeva obrada prema propisima koji nas obvezuju.
 • pravo na ograničenje obrade – pravo da od nas zatražite ograničenje obrade Vaših osobnih podataka (kada osporavate svrhama obrade, točnosti podataka i slično) uz iznimku pohrane i nekih drugih vrsta obrade.
 • pravo na prigovor na obradu podataka – pravo protiviti se obradi osobnih podataka koji se odnose na Vas i koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa. U tom slučaju možemo obrađivati osobne podatke koji se odnose na Vas isključivo ako dokažemo da naši legitimni razlozi za obradu nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 • pravo na prenosivost podataka – pravo na zaprimanje i prijenos podataka drugom voditelju obrade ako osobne podatke sahranjujemo u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili na ugovoru
 • pravo na povlačenje privole – ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli imate pravo, bez ikakvih posljedica, u svakom trenutku povući svoju privolu dostavljanjem pisane obavijesti o povlačenju privole službeniku za zaštitu podataka. U tom slučaju mi više ne smijemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako postoji drugi pravni temelj obrade. Povlačenje privole ima učinak od trenutka kada je izjavljeno, što znači da ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka u razdoblju od davanja privole do njezina povlačenja.

Kako bismo mogli postupiti po Vašem zahtjevu za ostvarenje prava imamo pravo od Vas zatražiti dodatne informacije radi potvrđivanja Vašeg identiteta. Ako Vaš identitet ne budemo mogli potvrditi, imamo pravo odbiti postupanje po Vašem zahtjevu.

Ako su Vaša ostvarivanja prava očito neosnovana ili preuveličana, posebno zbog njihovog opetovanja, imamo pravo da vam naplatimo razumnu naknadu ili da odbijemo postupanje po Vašem zahtjevu.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, u kojoj je Vaše radno mjesto ili mjesto kršenja propisa o zaštiti osobnih podataka.

U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo kojemu možete podnijeti pritužbu je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Ne dovodeći u pitanje Vaše pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu predlažemo Vam da se prije podnošenja pritužbe obratite našem službeniku za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.

2-3